Zákaznická linka 800 100 111
E-shop
Nezávazná poptávka
Menu
Domů Hledat
Domů Hledat

Otázka udržitelnosti ve firmě PRAMOS

EKOLOGIE
publikováno 20. 06. 2024
Otázka udržitelnosti ve firmě PRAMOS

V současné době, kdy se environmentální problémy stávají stále naléhavějšími, stojí mnoho společností před důležitou otázkou: Jak být ekologičtější, ale zároveň neohrozit kvalitu svých produktů?

Jak se k této problematice staví firma PRAMOS jakožto jediný český výrobce PVC profilů pro plastová okna a jeden z předních výrobců oken a dveří v České republice?

Výroba okenních profilů jen z kvalitních materiálů s jasným původem a složením

Přestože recyklace PVC má v rámci cirkulární ekonomiky potenciál velmi pozitivně přispět k ochraně životního prostředí, vyvstávají zároveň otázky zdravotní nezávadnosti recyklovaného PVC.

Výroba z primárních materiálů

Společnost PRAMOS vyrábí hlavní profily svých výrobků výhradně z primárních materiálů místo recyklovaného PVC. Toto rozhodnutí bylo přijato na základě nemožnosti kontroly nad obsahem nebezpečných látek, jako jsou těžké kovy olovo a kadmium, v recyklovaném materiálu. Právě olovo a kadmium jsou látky, které by se podle současných standardů neměly v plastových oknech už vůbec vyskytovat. Problémem ale je, že recyklované PVC často pochází právě z vybouraných oken z počátku 90. let, kdy bylo používání těchto těžkých kovů ještě povoleno. To představuje potenciální riziko pro zdraví lidí a celkovou bezpečnost použití okenních profilů vyrobených z recyklovaného materiálu.

Co se děje s PVC odpadem?

Přestože se může zdát, že se PRAMOS striktním dodržováním výroby základních okenních profilů jen z primárního materiálu oddaluje od ekologického přístupu, opak je pravdou. Firma si je silně vědoma své odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Veškerý PVC odpad z vlastní výroby profilů, takzvaný recyklát, spolu s odpadem od svých zpracovatelů, zpracovává ve své recyklační lince. Tento recyklovaný materiál, o jehož složení má společnost veškeré informace a který neobsahuje výše uvedené těžké kovy, ale ani tak není používán pro výrobu hlavních okenních profilů. Díky dalšímu zaměření společnosti na výrobu PVC trubek, nachází svoje uplatnění především zde a dále v nepohledových montážních profilech, kde není nutné dbát na absolutní čistotu materiálu.

Zdraví a kvalita je pro nás na prvním místě

Důraz na kvalitu a zdraví je při výběru materiálů pro výrobu plastových oken zásadní.  PRAMOS se snaží nalézt rovnováhu mezi ekologií a bezpečností svých produktů. Firma svým přístupem zaručuje vyšší kvalitu a delší životnost svých výrobků a zároveň se snaží minimalizovat negativní dopad na životní prostředí tím, že aktivně recykluje a využívá svůj vlastní PVC odpad z výroby. Jsme přesvědčení, že je správné recyklované PVC z původních oken používat jen tam, kde obsah těžkých kovů nepředstavuje potenciální riziko pro zdraví lidí a celkovou bezpečnost výrobků, jako je tomu u okenních rámů. Za svým rozhodnutím si firma dlouhodobě stojí, a to i přes to, že v poslední době se používání recyklátů v hlavních profilech jeví z důvodu nižší ceny ekonomicky výhodnější.

Firemní přístup k ekologické udržitelnosti a snížení vlivu na životní prostředí

Jaké konkrétní kroky firma PRAMOS činí pro to, aby měla minimální vliv na životní prostředí?

Využívání recyklátů ve výrobě PVC trubek a nepohledových profilů

Základním prvkem těchto opatření již zmíněné využívání recyklátů ve výrobě PVC trubek a nepohledových profilů. Tyto materiály pocházejí buď z vlastní výroby, nebo z odpadů našich odběratelů. Tyto materiály jsou recyklovány ve vlastní recyklační lince, do jejíhož posílení firma aktuálně investuje. Navrácení již jednou vyrobených výrobků má dvě výhody - Snižuje se tak množství odpadu, který by jinak skončil na skládkách nebo ve spalovnách a zároveň se ušetří energie potřebná pro výrobu nových materiálů z primárních surovin.

Odběr použitých skel

Dalším krokem k lepšímu environmentálnímu chování je zpětný odběr použitých skel. Tento proces umožňuje, aby sklo bylo správně zrecyklováno a využito ve výrobě nových produktů, což zmenšuje potřebu těžby nových surovin a snižuje celkovou energetickou náročnost výroby skla.

Úspora energie a snížení uhlíkové stopy

Optimalizace spotřeby energie v průběhu výroby je dalším klíčovým prvkem. Modernizace strojního parku a zavádění úsporných osvětlovacích těles nejenže snižují energetickou náročnost výroby, ale také přispívají k lepším pracovním podmínkám.

Zvyšující se podíl energie získávané z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické panely, pak ukazuje na snahu o co největší snížení uhlíkové stopy. Současný instalovaný výkon všech fotovoltaických elektráren dokáže pokrýt přibližně  7 % z celkové spotřeby elektrické energie firmy. Už nyní je v plánu další rozšíření fotovoltaických elektráren. Firma i zde uplatňuje v tomto ohledu zdravý selský rozum a realistický pohled na věc. Nechce elektřinu skladovat v bateriích nebo ji prodávat do sítě. Instaluje proto jen tak velký výkon elektráren, aby dokázala všechnu energii sama spotřebovat ve vlastní výrobě.

V oblasti úspor energie nejde jen o výrobu jako takovou, ale také o celkové snižování energetické náročnosti vlastních výrobních a administrativních budov.  Izolace a modernizace otopných systémů přispívají k větší energetické efektivitě, což má pozitivní dopad na životní prostředí, ale i na provozní náklady společnosti. To lze dokladovat i na konkrétním příkladu, kdy byla v roce 2020 dokončena revitalizace administrativní budovy formou výměny oken, zateplením a výměnou topného systému. Tato opatření hned v dalším roce přinesla snížení nákladů na vytápění o 50 %.

Moderní technologie

Používání přesnějšího extruzního nářadí od renomované firmy Exelliq a moderních technologií umožňuje lepší kontrolu nad výrobním procesem výroby profilů. To vede v rámci celé extruze k menší spotřebě materiálů a energie. To nejenže zvyšuje efektivitu a snižuje množství odpadů, ale také zlepšuje kvalitu konečného produktu.

Ukazujeme nový směr

Všechny tyto kroky vedou k lepší ekologické bilanci a snižují uhlíkovou stopu celého výrobního procesu. S takovým přístupem může být firma PRAMOS v oblasti výroby plastových profilů a oken považována za průkopníka, který ukazuje, že stabilita, důvěryhodnost, ochrana životního prostředí, vysoká kvalita a bezpečnost produktů mohou jít ruku v ruce.

Cena přímo na míru Zadejte si nezávaznou poptávku
Nezávazná poptávka
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice © PRAMOS, a.s. 2014 - 2024, všechna práva vyhrazena