Zákaznická linka 800 100 111
E-shop
Nezávazná poptávka
Menu
Domů Hledat
Domů Hledat

Oznámení protiprávního jednání – ochrana oznamovatelů

poslední aktualizace 29. 11. 2023

Společnost PRAMOS, a.s. v souladu se zákonem číslo 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů a Směrnice o ochraně oznamovatelů Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 poskytuje ochranu oznamovatelům protiprávního jednání. Vnitřní oznamovací systém společnosti PRAMOS, a.s. je vytvořen tak, aby vedl k utajení totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Kdo je oznamovatel?

Oznamovatel (whistleblower) je osoba, která oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, kterou pro společnost PRAMOS, a.s. vykonává. Oznamovatel může vykonávat svoji práci v rámci zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, výkonu funkce člena orgánů společnosti, odborné praxe, stáže, výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (poskytování dodávek, služeb, stavebních apod.), ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činností.

Co se rozumí ochranou oznamovatelů?

Společnost PRAMOS, a.s. zajišťuje, aby byli oznamovatelé v souvislosti s oznámením chráněni vůči všem odvetným opatřením. Těmi je myšleno zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání z místa vedoucího, snížení mzdy, převedení na jinou práci apod.

Co je možné oznamovat?

Oznámení spadá pod ochranu oznamovatelů pouze v případě, že se týká takového porušení (protiprávní činnosti), které

 1. má znaky trestného činu, nebo
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
 3. porušuje zákon č. 171/2023 Sb., nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana. 

Jak podat oznámení?

Oznámení protiprávního jednání může oznamovatel podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, který zahrnuje:

 1. telefonické oznámení na čísle: 519 407 593
 2. elektronické oznámení na adrese: whistleblowing@pramos.cz
 3. písemné oznámení v listinné podobě podáním adresovaným do vlastních rukou příslušné osoby v zalepené obálce s nápisem „WHISTLEBLOWING“. Obálku vloží oznamovatel do schránky pro náměty a připomínky na recepci společnosti
 4. požádá-li o to oznamovatel, je oznámení povinna přijmout osobně příslušná osoba, která o oznámení provede zápis.

Příslušnou osobou ve společnosti PRAMOS, a.s. je stanoven personální manažer Mgr. Josef Dvořák.

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Jaké má mít oznámení náležitosti?

Oznámení musí dle zákona č.171/2023 Sb. obsahovat údaje o totožnosti oznamovatele (jméno, příjmení, datum narození) a kontaktní údaje pro vyjádření příslušné osoby a další komunikaci (poštovní adresa, email, tel.). 

V oznámení je pak nutné uvést maximum informací pro posouzení důvodnosti oznámení a pro rozhodnutí o opatřeních k nápravě oznámeného protiprávního jednání, například:

 • popis protiprávního jednání a jeho rozsahu
 • datum, čas nebo období
 • místo
 • proč se domníváte, že k porušení došlo 
 • zúčastněné osoby - svědci
 • zda někdo ze společnosti PRAMOS, a.s. může poskytnout další informace
 • jak jste se o problému dozvěděli
 • zda byl problém již někomu nahlášen (komu, kdy, jak)
 • jakékoli další informace, které by mohly být užitečné pro vyšetřování
 • přílohy, dokumenty, fotografie

V případě, že oznámení neobsahuje dostatečné údaje k tomu, aby příslušná osoba mohla vyhodnotit, že oznámení spadá do působnosti ochrany oznamovatelů, bude oznamovatel informován a oznámení nebude dále vyhodnocovat.

Jak bude oznamovatel vyrozuměn?

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba statutárnímu orgánu společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření statutární orgánu společnosti neprodleně písemně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání.

K oznámením má přístup pouze pověřená příslušná osoba, která o jejich obsahu a osobách oznamovatelů zachovává mlčenlivost a prověřuje je tak, aby byla utajena totožnost oznamovatelů.

 

Mgr. Josef Dvořák
příslušná osoba pro ochranu oznamovatelů za společnost PRAMOS, a.s.

Cena přímo na míru Zadejte si nezávaznou poptávku
Nezávazná poptávka
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice © PRAMOS, a.s. 2014 - 2024, všechna práva vyhrazena